خوش بینی نسبت به تکنولوژی

به طور کلی، تکنیک گرایی عبارت است از باور به مفید بودن تکنولوژی برای جوامع انسانی. در حالت افراطی، تکنیک گرایی، “رویکردی بنیادی برای کنترل واقعیت و حل همه مشکلات با استفاده از روش ها و ابزار های علمی در تکنولوژیکی است. به عبارت دیگر، انسان ها با استفاده از تکنولوژی، روزی خواهند توانست بر همه مشکلات غلبه کنند و حتی آینده را نیز کنترل کنند.

خوش بینی نسبت به تکنولوژی

فرضیات خوشبینانه توسط طرفداران ایدئولوژی هایی مانند ترابشریت یا تکینگی تکنولوژی مطرح می شود که توسعه تکنولوژیکی را برای جامعه و شرایط انسانی، عموما مفید محسوب می کنند. در این ایدئولوژی ها، توسعه تکنولوژیکی از نظر اخلاقی، خوب است. تکینه گرایان به نوعی از تغییر شتابدار اعتقاد دارند. تغییر شتابدار یعنی این که نرخ پیشرفت تکنولوژی با به دست آوردن تکنولوژی های بیشتر، افزوده می شود و این امر پس از اختراع هوش عمومی مصنوعی که در آن پیشرفت تقریبا بی نهایت است، منجر به تکینگی خواهد شد.

خوش بینی نسبت به تکنولوژی

بیان تاریخ جهان در ۶ عصر

عصر فیزیکی و شیمیایی

عصر حیات

عصر انسان/مغز

عصر تکنولوژی

عصر هوش مصنوعی

عصر استعمارگرایی فضایی.

برخی منتقدان، این ایدئولوژی ها را به عنوان مثال هایی از علم گرایی و آرمان شهر تکنولوژیکی قلمداد می کنند و از ایده غلبه بر محدودیت های بدن انسان یا تکینگی تکنولوژیکی هراس دارند. برخی افراد معتقدند کارل مارکس، نسبت به تکنولوژی خوش بین بوده است.

بدبینی و منتقدان تکنولوژی

در سمت افراد تقریبا بدبین به تکنولوژی، فلسفه دانانی مانند Herbert Marcuse و John Zerzan قرار دارند که اعتقاد دارند جوامع تکنولوژی گرا به صورت ذاتی، دارای نقص هستند. آن ها معتقدند نتیجه اجتناب ناپذیر چنین جامعه ای این است که به مرور، بیشتر تکنولوژی گرا می شود و در مقابل، آزادی و سلامت روانی خود را از دست می دهد.

Dick و William Gibson و فیلم هایی مانند Blade Runner یا Ghost in the Shell نگرش شدیدا متضاد یا محتاطانه را نسبت به تاثیر تکنولوژی بر جوامع انسانی و هویت او، به نمایش می گذارند. Neil Postman منتقد فرهنگی فقید، جوامعی که از ابزار استفاده می کنند را از جوامعی تکنولوژیکی و آنچه آن ها را تکنوپولیس ها قلمداد می کند جدا دانست. منظور از تکنوپولیس ها و جوامع تکنولوژیک، جوامعی است که زیر سلطه ایدئولوژی پیشرفت تکنولوژیکی و علمی هستند به طوری که سایر فعالیت ها و ارزش های فرهنگی و جهان بینی های مختلف در آن ها حذف می شوند یا آسیب می بینند.

رساله بد نام تر ضد تکنولوژی، جامعه صنعتی و آینده آن نام دارد که توسط  یک تروریست و مسئول چندین بمب گذاری در ایالات متحده در چندین روزنامه به عنوان بخشی از تلاشش برای پایان دادن به مجموعه بمب گذاری های  خود بر علیه زیر ساخت های تکنولوژیک صنعتی چاپ شد. علاوه بر این، خرده فرهنگ هایی وجود دارند که با بخشی از تکنولوژی یا بیشتر آن مخالفند که از بین آن ها می توان به خرده فرهنگ هایی مانند off gridder ها اشاره کرد.